sede de primaria

La Ikastola Zurriola nos brindó la oportunidad de diseñar esta nueva sede para albergar el ciclo completo de Educación Primaria, concretamente para 450 alumnos de entre 6 y 12 años. Un reto teniendo en cuenta que debería albergar en su interior un edifico de casi 6.000 m2  en una parcela de 2.135 m2.

Esta organización de espacios, más o menos delimitados, se repite en cada planta del edificio; orientados al este comedor, patio o las aulas experimentales abiertas son la zonas de encuentro y conexión con espacios de relación, mientras el ala oeste recoge usos mas definidos y acotados: aulas, gimnasio, salas experimentales etc.

La estrategia principal define una superposición de usos en vertical  y lo constituye: un zócalo que corresponde a la planta baja, que aloja los usos que no serían propiamente educacionales (cocina, comedor, oficinas etc.). Las plantas primera y segunda del edificio, donde además del gran patio de juegos, tenemos usos administrativos y extraescolares. Las plantas tercera y cuarta alojan prácticamente todo el uso docente: aulas, servicios, sala de profesores y todas las zonas comunes. La quinta planta donde aloja el aula-gimnasio, las aulas de plástica y tecnología  y un espacio exterior de patio/juegos descubierto. En la sexta planta una última cubierta transitable esta destinada a huertas experimentales.

Para definir la envolvente estamos obligados a tener en cuenta diversos factores constructivos y económicos entre otros que, de alguna manera u otra, terminarán repercutiendo en la calidad de vida de sus futuros habitantes o usuarios. La geometría del edifico permitía la resolución de las fachadas de manera pragmática y así lo hemos hecho, una chapa conformada es la protagonista y sus diferentes soluciones (ciega, perforada y translucida etc.) nos permiten dibujar un volumen único y contundente.

Zurriola Ikastola 1966an sortu zen eta ordutik etengabe hazi da. Ikasle-kopurua handitzearekin batera, ez dira beti handitu beharrezko espazio fisikoak, eta 2018an egoitza berri hori diseinatzeko aukera eman zitzaigun Lehen Hezkuntzako ziklo osoa hartzeko, 6 eta 12 urte bitarteko 450 ikaslerentzat.

Lurzatiak 2.135 m2-ko azalera zuen eta hirigintza baldintza oso zorrotzak zituen. Erronka handia zen, kontuan hartuta barruan ia 6.000 m2-ko eraikin bat eta bere kanpoko jolas- eta kirol-espazioak hartu beharko lituzkeela.

Ikastetxearen programa 2 bloke nagusitan banatzen da; alde batetik, berritzailea den irakaskuntza-programa bat garatzeko beharrezkoak diren espazioak daude, eta, bestetik, beheko solairuetan biltzen diren eskolaz kanpoko jardueretarako espazioak daude, horrela, ikastetxearen ordu-kudeaketa eraginkorragoa izan dadin.

Estrategia nagusiak irakaskuntza-programa antolatuko duen erabileren gainjartze bat, irakaskuntzaz kanpokoa eta horien arteko erlazioa definitzen ditu. Bertikalean dauden zatien batura, etxe-orratz bihurtzen den masa zulatu moduko eraikin bat, non aldi berean bertikaltasun eta dibertsitate baldintza biak emango liratekeen, azpiegitura hibrido bat.

Barne-antolamenduari dagokionez, irtenbidea eraikinaren barruko erlazio-espazioen definizioan datza, irakaskuntza-programa berriaren barruan garrantzi handia baitu. Kale-banatzaile batek programa konplexu eta malgu bat garatzea ahalbidetzen du, ikasgela tradizionaletatik haratago. Erabilera ezberdinak ireki edo itxi egiten dira, beren espazioa partekatu edo ez, eta elkarrekin edo “ barne-kalearekin” erlazionatzen dira, antolaketa-aukera ugari ahalbidetuz.

Espazioen antolaketa hori, modu ezberdinetan mugatuta, eraikinaren solairu bakoitzean errepikatzen da; ekialderantz jantokia, patioa edo irekitako gela esperimentalak harreman-espazioekin elkartzeko eta konektatzeko guneak dira, eta mendebaldeko hegalak, berriz, erabilera definituagoak eta mugatuagoak biltzen ditu: gelak, gimnasioa, areto esperimentalak, etab.

Antolaketa bertikala behe-solairuari dagokion zokalo batek osatzen du. Bertan, berez dozenteak ez diren erabilerak daude (sukaldea, jantokia, bulegoak, etab.),  zokalo horren gainean, patio estalia dago, eta ia eraikin osoa hartzen du. Eraikineko lehen eta bigarren solairuetan, estalitako atari handiaz gain, erabilera administratiboak eta eskolaz kanpokoak ditugu. Eraikinaren hirugarren blokea hirugarren eta laugarren solairuek osatzen dute, eta ia irakaskuntza-erabilera osoa dute bertan: gelak, zerbitzuak, irakasleen gela eta eremu komun guztiak. Azkenik, laugarren blokea: bosgarren solairuan, funtsean ikasgela-gimnasioa eta dagozkion aldagelak daude, baita plastika eta teknologiako espazioak ere; eta ataria estaligabea jasotzen duen kanpoko espazioa. Seigarren solairuan, langileentzako eta instalazioentzako zerbitzuguneak daude, eta, azken solairuan, baratze esperimentaletarako estalkia.

Altxaerak definitzeko, hainbat faktore konstruktibo eta ekonomiko hartu behar ditugu kontuan, faktore horiek, nolabait, etorkizuneko biztanleen edo erabiltzaileen bizi-kalitatean eragina izango dutelako. Eraikinaren geometriak aukera ematen zuen fatxadak pragmatikoki ebazteko, eta hala egin dugu. Txapa konformatu bat da protagonista, eta haren soluzio desberdinek (itsua, zulatua eta zeharrargia, etab.) bolumen bakar eta sendo bat marrazteko aukera ematen digute. Iparraldeko fatxadak hiriko paisaia guztia biltzen du, eta Ulia mendia du atzeko oihala. Argiztapen optimoa ematen die harreman-espazioei, eta kale korridoretik kokatutako paisaia handi gisa funtzionatzen du.

The Zurriola Ikastola gave us the opportunity to design this new building to house the complete cycle of Primary Education, specifically for 450 pupils between 6 and 12 years old. A challenge considering that it would have to house a building of almost 6,000 m2 on a plot of 2,135 m2.

This organisation of spaces, more or less delimited, is repeated on each floor of the building; facing east, the dining room, courtyard or the open experimental classrooms with the meeting and connection areas with relationship spaces, while the west wing has more defined and delimited uses: classrooms, gymnasium, experimental rooms, etc.

The main strategy defines a vertical superimposition of uses and it is constituted by: a plinth corresponding to the ground floor, which houses the uses that would not be strictly educational (kitchen, dining room, offices, etc.); the first and second floors of the building, where in addition to the large playground, we have administrative and extracurricular uses; the third and fourth floors house practically all the teaching use: classrooms, toilets, staff room and all the common areas. The fifth floor houses the classroom-gymnasium, the art and technology classrooms and an outdoor playground area; on the sixth floor, the last roof is used for experimental vegetable gardens.

To define the envelope we are obliged to take into account various constructive and economic factors among others that, in one way or another, will end up having an impact on the quality of life of its future inhabitants or users. The geometry of the building allowed the resolution of the facades in a pragmatic way and so we have done, a shaped sheet is the protagonist and its different solutions (blind, perforated and translucent etc.) allow us to draw a unique and forceful volume.

Categories: 2022 / Education / Featured / Infrastructure / Projects

sede de primaria

Nueva sede de educación primaria

Location: Donostia

Year: 2022

Collaborators: ESTUDIO HAMALAU, coautor; Aitor Alcelay, dirección de ejecución; INAK Ingenieritza SL, cálculo estructural; Arreseigor ingenieritza SL, Instalaciones; Aitor Ortiz, fotografía

Clients: Zurriola Ikastola

Cost: 5 mill PEM

Surface: 5.575 m2

Status: Completed

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *